top of page

Pagina Confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni„ București (SCUBA)

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni„ București (SCUBA) este  instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, cu sediul în Sos Berceni, nr. 10, sector 4, București, cod fiscal 4943871, telefon 0213343054, fax 0213347350, website: www.bagdasar-arseni.ro.

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni„ București (SCUBA) este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 2895.

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:  e-mail: dpo@bagdasar-arseni.ro, tel : 0213343054 int. 1227

Scopul și baza legală a prelucrărilor

Scopul colectării şi utilizării de  către SCUBA  a  datelor personale se circumscrie asigurării serviciilor medicale pacienților. În acest sens, instituția are obligaţia, instituită în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale ale pacienților, prin mijloace automatizate/manuale.

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către SCUBA a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Legea drepturilor pacienților nr. 46 /2003.

SCUBA prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților în vederea furnizării serviciilor medicale și pentu cercetarea științifică.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SCUBA este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a  identifica  o persoana şi pot include:

 • numele şi prenumele,

 • codul numeric personal,

 • adresa de domiciliu, număr de telefon,

 • date genetice,

 • date biometrice

 • date privind sănătatea colectate, în condiţiile legii, în scopul prestării de servicii de asistenţă medicală, acces la medicamente şi dispozitive medicale.

 

Sursa DCP

 • Pacienți

 • Aparținători

 • Alte unități sanitare

 • Poliția

 

Stocarea DCP

Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport hârtie.

 1. stocarea electronică: arhiva electronică a informațiilor care conțin date cu caracter personal este accesată exclusiv prin Sistemul Informatic implementat la nivelul spitalului, de către angajații SCUBA, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

 2. stocarea pe suport hârtie: documentele care conțin date cu caracter personal ale pacienților, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, în ceea ce privește condițiile și termenele de păstrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor naționale și a Nomenclatorului arhivistic al SCUBA.

 

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în sistemul informatic utilizat în spital, destinatarul acestor date fiind SCUBA aflat în relaţie contractuală cu CASMB.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

 2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate;

 3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care SCUBA le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;

 4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) ;

 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale;

 6. dreptul la portabilitatea datelor

 7. dreptul de a vă opune în orice moment,

 8. dreptul de a formula obiecţii;

 9. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal,

 10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

 11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Responsabilitate

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru acordarea serviciilor  medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

Documente aditionale:

 

bottom of page